تجمع زیستی هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در دوکفه ای Barbatia helblingii در سواحل بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای گروه بزرگی از آلاینده‌های آلی هستند که جزء لیست مواد پرخطر سازمان بهداشت جهانی می‌باشند. نشت نفت یکی از عمده راه‌های ورود هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) به اکوسیستم‌های دریایی است. کشتی‌های نفت کش، سکوها، لوله‌های انتقال نفت، صنایع گاز و پتروشیمی و فاضلاب‌های شهری و صنعتی، مهم‌ترین عوامل آلودگی نفتی در آب‌های ساحلی استان بوشهر هستند. در این مطالعهغلظت و تجمع هیدروکربن‌های آروماتیک حلقوی در صدف Barbatia helblingii و رسوبات در سواحل بوشهر در 5 ایستگاه در طول ساحل بوشهر اندازه گیری و محاسبه شد. غلظت tPAHs 4972- 935 نانوگرم بر گرم در رسوبات و 638-140 نانوگرم برگرم در صدف بوده است. در مقایسه با سایر نقاط دنیا آلودگی PAHs در منطقه مورد مطالعه در حد میانه تا آلوده بوده است. تجمع زیستی ترکیبات PAHs در صدف مورد مطالعه از رسوبات بالا نبوده و به نظر می‌رسد این ترکیبات بیشتر از طریق آب در صدف مورد مطالعه تجمع یابند. همچنین تجمع زیستی ترکیبات دارای وزن مولکولی کمتر مانند ترکیبات سه حلقه‌ای بیشتر از سایر ترکیبات بوده است. 

چکیده تصویری

تجمع زیستی هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در دوکفه ای Barbatia helblingii در سواحل بوشهر

کلیدواژه‌ها

موضوعات