گزارش زادآوری کرکس مصری (Neophron percnopterus) در شهرستان نقده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شاخص موفقیت زادآوری در پرندگان می‌تواند یک ابزار ضروری برای مطالعه بوم شناسی و دموگرافیک جمعیتی محسوب شود. در واقع میزان زادآوری یک ابزار مستقیم اندازه گیری کیفیت زیستگاه نیز به شمار می‌رود. این مطالعه با هدف وضعیت زادآوری گونه در خطر انقراض کرکس مصری در شهرستان نقده انجام شد. کرکس مصری از گونه های ارزشمند جهانی می باشد که در راس هرم غذایی قرار گرفته و نقش حیاتی را در بقای سایر موجودات یک اکوسیتم ایفا می کند. لذا بررسی وضعیت زادآوری این گونه می تواند از اولویت های تحقیقاتی در بسیاری از مناطق باشد. در این مطالعه برای اولین بار رکورد زادآوری این گونه از شهرستان نقده صورت گرفت. نویسندگان توانستند محل هایی از آشیانه سازی و جوجه اوری این گونه را در سطح شهرستان نقده شناسایی و ثبت نمایند.

چکیده تصویری

گزارش زادآوری کرکس مصری (Neophron percnopterus) در شهرستان نقده

کلیدواژه‌ها

موضوعات