کارایی غلظت های مختلف سموم نیکوسولفورون و گلایفوزیت بر روی علف هرزکاتوس در مزارع نیشکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور کارایی غلظت­های علف کش­های نیکوسولفورون ورانداپ روی علف هرزکاتوسCynanchum acutum))در مزارعنیشکر، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک­های کامل تصادفی با 7 تیمار و 3 تکرار در سال زراعی 93-1392 در کشت و صنعت سلمان فارسی در جنوب اهواز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل حاکی از تأثیر معنی­دار تیمارهای علف کش نیکوسولفورون و گلایفوزیت، با دز 2درصد در مقایسه با شاهد بود. همچنین آنالیز عملکرد و شاخص­های کمی و کیفی عصاره نیشکر حاکی از اختلاف آماری معنی داری در سطح 5./. بین تیمارهای سم پاشی و شاهد بود. در این آزمایش بهترین میزان عملکرد و خصوصیات عصاره ی نیشکر در بین تیمارهای سمپاشی با سم گلایفوزیت، با دز2درصد و کمترین میزان عملکرد در بین سایر تیمارهای سمپاشی با سم نیکوسولفورون وگلایفوزیت مشاهده شد و فقط سم نیکوسولفورون و گلایفوزیت 2درصد روی خصوصیات کمی نیشکر مثل ارتفاع ساقه و وزن تک ساقه نسبت به سایر تیمارها وتیمار شاهد از عملکرد بالایی برخوردار بودند.