شناسایی زیستگاه های با اولویت حفاظتی برای سمندر لرستانی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه تنوع­زیستی جهان در معرض  نابودی قرار گرفته و در مقایسه با گذشته دچار کاهش چشم­گیری شده است. دستکاری انسان در طبیعت، تخریب زیستگاه و تغییرات آب و هوایی مهم­ترین منابع تهدید کننده فعلی تنوع زیستی هستند و سبب از دست دادن گونه­های گیاهی و جانوری و همچنین اثرات منفی بر خدمات اکوسیستمی می­شوند. لذا مدل­های توزیع گونه­ای بخشی از راهبرد­های حفاظتی موثر محسوب می­شوند. در مطالعه حاضر مدل توزیع گونه­ سمندر لرستانی (Neurergus kaiseri) به‌عنوان یک گونه اندمیک و در خطر انقراض در ایران با استفاده از نقاط حضور گونه و متغییر­های اقلیمی تهیه شد. برای ارزیابی عملکرد مدل از روش آماری سطح زیر منحنـی ROC   استفاده شد. یافته­های این بررسی نشان داد که مدل تهیه شده در این مطالعه عـمـلـکـرد بسیار خوبی (سطح زیر منحنی 994/0) در پیش­بینی توزیع گونه­ای سمندر لرستانی داشته است.