سخن سردبیر

سخن سردبیر

چکیده

امروزه مشکلات و چالشهای فراوانی پیش روی محققین و مدیران محیط زیست و منابع طبیعی در سطح ایران و جهان است. تغییرات اقلیمی، بیابان زایی، جنگل زدایی، تخریب زیستگاه، انقراض محلی گونه های گیاهی و جانوری از جمله مهمترین مشکلات ذکر شده است. شاید بتوان گفت رسالت دانشجویان علوم زیستی و منابع طبیعی برای حل این مشکلات بیشتر از سایر دانشجویان خواهد بود. این مهم تنها به تحقیق و پژوهش مربوط نمیشود بلکه آموزش و ترویج در زمینه مشکلات مطرح شده گامی مهم برای فائق آمدن بر مشکلات خواهد بود. نشریه زیست سپهر بنا بر ماهیت دانشجویی خود ضمن چاپ مقالات پژوهشی دانشجویان و محققین، علاقمند به بررسی و چاپ مقالات ترویجی نیز بوده تا بتواند به رسالت اصلی خود بهتر عمل نماید. زیست سپهر طیف وسیعی از مقالات با موضوعات گستره را برای چاپ مورد بررسی قرار میدهد. چاپ مقالات با موضوعات متنوع و بعضا غیر مرتبط با هم، این امکان را فراهم می آورد که طیف وسیعی از دانشجویان و محققین در رشته های محیط زیست، زیست شناسی، منابع طبیعی و حتی کشاورزی مخاطب این نشریه باشند. امید است با انتشار هر شماره از این نشریه گامی هرچند کوچک در جهت شناخت و حل مشکلات رایج محیط زیست برداشته شود.