فعالیت های انجمن علمی دانشجویی محیط زیست (بخش سوم)

نوع مقاله : گزارش

چکیده

انجمن علمی دانشجویی محیط‌زیست دانشگاه تهران در نظر دارد جهت جلب توجه عموم برای حفاظت از گونه درخطر انقراض سمندر لرستانی یا سمندر کوهستانی لرستان، این گونه را به‌عنوان نماد روز جهانی کوهستان سال 2016 در ایران معرفی نمود. صید سمندر کوهستانی لرستان به‌عنوان حیوان خانگی مهم‌ترین تهدید آن است و سبب می‌شود سالانه، در ایام نوروز تعداد زیادی سمندر از زیستگاه طبیعی خود خارج شود. اکثر سمندرهای که صیدشده سرنوشتی جز مرگ ندارند. اکثر افرادی که این‌گونه را در ایام عید خریداری می‌کنند اطلاعی از ارزش حفاظتی و زیستی گونه نداشته و در صورت آگاه شدن و علم به این‌که خرید این سمندر برای سفره هفت‌سین می‌تواند سبب انقراض کامل آن شود، از خرید آن خودداری خواهند نمود. امید است بااطلاع رسانی به هم‌وطنان عزیز، آن‌ها را از وضعیت بحرانی این‌گونه آگاه نماییم.

چکیده تصویری

فعالیت های انجمن علمی دانشجویی محیط زیست (بخش سوم)

موضوعات


انجمن علمی دانشجویی محیط‌زیست دانشگاه تهران در نظر دارد جهت جلب توجه عموم برای حفاظت از گونه درخطر انقراض سمندر لرستانی یا سمندر کوهستانی لرستان، این گونه را به‌عنوان نماد روز جهانی کوهستان سال 2016 در ایران معرفی نمود. صید سمندر کوهستانی لرستان به‌عنوان حیوان خانگی مهم‌ترین تهدید آن است و سبب می‌شود سالانه، در ایام نوروز تعداد زیادی سمندر از زیستگاه طبیعی خود خارج شود. اکثر سمندرهای که صیدشده سرنوشتی جز مرگ ندارند. اکثر افرادی که این‌گونه را در ایام عید خریداری می‌کنند اطلاعی از ارزش حفاظتی و زیستی گونه نداشته و در صورت آگاه شدن و علم به این‌که خرید این سمندر برای سفره هفت‌سین می‌تواند سبب انقراض کامل آن شود، از خرید آن خودداری خواهند نمود. امید است بااطلاع رسانی به هم‌وطنان عزیز، آن‌ها را از وضعیت بحرانی این‌گونه آگاه نماییم.