فعالیت های انجمن علمی دانشجویی محیط زیست (بخش دوم)

نوع مقاله : گزارش

چکیده

انجمن علمی دانشجویی محیط زیست در این جشنواره با دو غرفه انجمن علمی دانشجویی محیط زیست و بخش ارتباط با مدارس انجمن علمی دانشجویی محیط زیست شرکت نمود. در بخش غرفه انجمن بیشتر مبحث استفاده از مواد دور ریختنی و استفاده مجدد از وسایلی که مورد استفاده نمی باشند مطرح بود که از جمله انها می توان به ساخت گلدان و مبل و صندلی از تایرهای فرسوده، ساختن گلدان هایی به صورت معلق و آویزان از بطری های نوشیدنی های یک و نیم لیتری، ساختن سازه هایی با بطری های پلاستیکی و همچنین ساخت لوازم دکوری و زینتی با درب بطری اشاره نمود. 

چکیده تصویری

فعالیت های انجمن علمی دانشجویی محیط زیست (بخش دوم)

موضوعات


انجمن علمی دانشجویی محیط زیست در این جشنواره با دو غرفه انجمن علمی دانشجویی محیط زیست و بخش ارتباط با مدارس انجمن علمی دانشجویی محیط زیست شرکت نمود. در بخش غرفه انجمن بیشتر مبحث استفاده از مواد دور ریختنی و استفاده مجدد از وسایلی که مورد استفاده نمی باشند مطرح بود که از جمله انها می توان به ساخت گلدان و مبل و صندلی از تایرهای فرسوده، ساختن گلدان هایی به صورت معلق و آویزان از بطری های نوشیدنی های یک و نیم لیتری، ساختن سازه هایی با بطری های پلاستیکی و همچنین ساخت لوازم دکوری و زینتی با درب بطری اشاره نمود.