مدل سازی مطلوبیت زیستگاه پرندگان جنگلی با استفاده از نرم افزار مکسنت

نوع مقاله : ترجمه و تدوین

چکیده

جنگل های معتدله شیلی با تنوع زیستی غنی خود، زیستگاه وسیعی را برای حیات وحش بوجود آورده است. این اکوسیستم طبیعی ارزشمند توسط عوامل طبیعی و فرآیندهای انسانی تحت تاثیر قرار گرفته و محدوده زیستگاه کاهش پیدا کرده است، که با توجه به بومی بودن گروه خاصی از پرندگان در این جنگل ها و پیچیدگی رفتار انتخاب زیستگاه آنها مشکلات جدی اکولوژیکی را در پی داشته است. تخریب تدریجی و مشکلات اکوسیستم می­تواند باعث انقراض بعضی از گروه­ها شود. با این وجود، ارزش اکولوژیکی حفاظت از حیات وحش به ندرت در تصمیمات و اجرای طرح های مدیریت مورد توجه قرار می­گیرد. این مطالعه با هدف توجه به حیات وحش در مدیریت جنگل، تشخیص زیستگاه های بالقوه برای دو گونه پرنده جنگلی بومی با ارزش اکولوژیکی بالا  انجام شده است. هردوگونه در یک زیستگاه اکوتونی زیست می­کنند، که آنها را شاخص زیستی با اهمیت بالا برای حفاظت جنگلهای معتدله می­کند. با ادغام اطلاعات محیط زیستی و مدل­های زمین آماری بر پایه ی آنتروپی بیشینه (مدلهای مکسنت) می­توان مهمترین متغیرهایی که برای حضور هر گونه ضروری هستند را تشخیص داد. گونه  Pteroptochos tarniiنسبت به گونه Eugralla paradoxa از نظر انتخاب زیستگاه محدودیت کمتری دارد، و شرایط توپوگرافی ویژه ای را می طلبد (ارتفاع، شیب و جهت). گرچه  Eugralla paradoxa نه تنها زیستگاهی با همان شرایط توپوگرافی بلکه ویژگی هایی اکوزمین شناسی چون فاصله تا مسیرهای پیاده روی، مسرهای آبی و اکوتون­ها را نیز می­طلبد. بنابراین با توجه به مطالعه صورت گرفته می توان اظهار نمود که مدل مکسنت و دیگر مدل های مطلوبیت زیستگاه نیز می توانند در برنامه ریزی های حفاظت حیات وحش در زیستگاه های جنگلی مورد استفاده مدیران قرار گیرند.

چکیده تصویری

مدل سازی مطلوبیت زیستگاه پرندگان جنگلی با استفاده از نرم افزار مکسنت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


جنگل های معتدله شیلی با تنوع زیستی غنی خود، زیستگاه وسیعی را برای حیات وحش بوجود آورده است. این اکوسیستم طبیعی ارزشمند توسط عوامل طبیعی و فرآیندهای انسانی تحت تاثیر قرار گرفته و محدوده زیستگاه کاهش پیدا کرده است، که با توجه به بومی بودن گروه خاصی از پرندگان در این جنگل ها و پیچیدگی رفتار انتخاب زیستگاه آنها مشکلات جدی اکولوژیکی را در پی داشته است. تخریب تدریجی و مشکلات اکوسیستم می­تواند باعث انقراض بعضی از گروه­ها شود. با این وجود، ارزش اکولوژیکی حفاظت از حیات وحش به ندرت در تصمیمات و اجرای طرح های مدیریت مورد توجه قرار می­گیرد. این مطالعه با هدف توجه به حیات وحش در مدیریت جنگل، تشخیص زیستگاه های بالقوه برای دو گونه پرنده جنگلی بومی با ارزش اکولوژیکی بالا  انجام شده است. هردوگونه در یک زیستگاه اکوتونی زیست می­کنند، که آنها را شاخص زیستی با اهمیت بالا برای حفاظت جنگلهای معتدله می­کند. با ادغام اطلاعات محیط زیستی و مدل­های زمین آماری بر پایه ی آنتروپی بیشینه (مدلهای مکسنت) می­توان مهمترین متغیرهایی که برای حضور هر گونه ضروری هستند را تشخیص داد. گونه  Pteroptochos tarniiنسبت به گونه Eugralla paradoxa از نظر انتخاب زیستگاه محدودیت کمتری دارد، و شرایط توپوگرافی ویژه ای را می طلبد (ارتفاع، شیب و جهت). گرچه  Eugralla paradoxa نه تنها زیستگاهی با همان شرایط توپوگرافی بلکه ویژگی هایی اکوزمین شناسی چون فاصله تا مسیرهای پیاده روی، مسرهای آبی و اکوتون­ها را نیز می­طلبد. بنابراین با توجه به مطالعه صورت گرفته می توان اظهار نمود که مدل مکسنت و دیگر مدل های مطلوبیت زیستگاه نیز می توانند در برنامه ریزی های حفاظت حیات وحش در زیستگاه های جنگلی مورد استفاده مدیران قرار گیرند.