بررسی تاثیر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب بر تنوع زیستی کفزیان تالاب کوه گل سی سخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تالاب­ها زیستگاه­هایی سودمند، پیچیده و حساس روی کره­ی زمین محسوب می­شوند. به منظور بررسی تاثیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب بر تنوع زیستی کفزیان تالاب کوه گل سی سخت در فصول بهار و پاییز1391، نسبت به نمونه­برداری ماهانه از آب و کفزیان با استفاده از دستگاه گری ون وین در سه ایستگاه در این منبع آبی اقدام گردید. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی: دما، قلیائیت، شوری و سختی، هدایت الکتریکی، PH، اکسیژن محلول،کل ذرات محلول، بی­کربنات، اکسیژن خواهی بیولوژیک، فسفات، نیتریت، نیترات، کربنات و همچنین شاخص­های بوم­شناختی و تنوع زیستی نظیر شانون، سیمپسون، مارگالف و هیل ، محاسبه گردیدند. به منظور پی بردن به وضعیت اکولوژیکی تالاباز نظر میزان آلودگی از الگوی Welch استفاده گردید. بر اساس نتایج، تنوع گونه­ای در فصل بهار نسبت به پاییز بیشتر و گونه­های غالب در این فصول به ترتیب متعلق به راسته­های Copepoda و Arachnida بودند. نتایج ماتریس همبستگی بین شاخص­های زیستی و فاکتورهای محیطی نشان داد دما، قلیائیت، شوری و سختی در پراکندگی و تنوع ماکروبنتوزها نقش دارند. بین شاخص سیمپسون با شاخص­های شانون، هیل و مارگالف همبستگی منفی مشاهده شد و بیانگر رابطه معکوس غالبیت گونه­ای با تنوع و غنای گونه­ای بوده و با افزایش غالبیت، تنوع و غنای گونه­ای کاهش یافته و در فصول خشک آلودگی آب افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها