نویسنده = ���������������������� ��������
بررسی روابط متقابل خدمات اکوسیستم و حفظ تنوع زیستی با برابری جنسیتی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 22-31

فاطمه صفوی؛ شقایق ذوالقدری؛ نگار عبدالحسینی؛ فاطمه تیموری