نویسنده = �������� ���������������� ��������
معرفی و رونمایی از کتاب پرندگان سولدوز

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 72-73

صیاد شیخی ئیلانلو