نویسنده = ������������������ ����������
بررسی روابط متقابل خدمات اکوسیستم و حفظ تنوع زیستی با برابری جنسیتی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 22-31

فاطمه صفوی؛ شقایق ذوالقدری؛ نگار عبدالحسینی؛ فاطمه تیموری


مروری بر پدیده آلودگی هوا در ایران؛ علت‌ها، تأثیرات و راهکارهای قانونی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 46-56

نگار عبدالحسینی؛ شقایق ذوالقدری