دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-76 
5. نقش و کارکرد های اکولوژیکی فضاهای سبز شهری در توسعه پایدار شهرها

صفحه 39-45

روفیده الوند؛ مرجان محمدزاده؛ حمیدرضا رضایی؛ حامد میرکریمی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396، صفحه 1-62 پاییز 1396، صفحه 1-48 بهار 1396، صفحه 1-76