نشریه دانشجویی زیست سپهر (SEPEHR) - مقالات آماده انتشار