نویسنده = �������� ���������� ��������
یادداشت: مقدمه‌ای بر مجله‌ی زیست سپهر

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 5-5

نادر حبیب زاده