نویسنده = ������������ ����������
بوم شناسی و حفاظت گوشتخواران

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 46-61

فتانه سعیدی