نویسنده = �������� ������������������ ������ ��������
تعامل اقتصاد و محیط زیست با محوریت اکوتوریسم

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 27-35

سمیرا وحیدیان؛ سید مهدی حشمت الواعظین

تعامل اقتصاد و محیط زیست با محوریت اکوتوریسم