نویسنده = ������ �������� ��������
نرم افزار R و کاربرد آن در مطالعات علوم زمین

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 57-61

سارا قلی پور